/1.1/ Róbert Dúbravská - TREBOR, Západní 2518/11, 911 08 Trenčín, IČO: 352 136 55, DIČ: 1032229099, vydává tyto všeobecné obchodní podmínky / dále jen "VOP" / v souladu s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů / dále jen "ObZ" / a ust. § 10a odst. 1 písm. e) a ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů / dále jen "ZoOS" / a v souladu zákona 102/2004 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti prohlášením, jsou přijaty na dobu neurčitou. VOP jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetové stránce www.unibazar.sk.
 
/1.2/ VOP se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi stranami. VOP se stávají součástí každé smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami a určují jeho obsah, pokud smlouva nestanoví jinak. VOP jsou závazné i pro osoby jednající jménem Objednatele služby nebo na jeho účet.
 
/1.3/ Pokud se strany nedohodnou jinak, řídí se vztahy mezi nimi právním řádem České republiky.
 
Čl. II
 Definice
 
/2.1/ "Poskytovatel služby" je společnost TREBOR - Róbert Dúbravská, 5. dubna 791/45, 957 01 Ústí nad Labem, IČ: 352 136 55, DIČ: 1032229099, který zajišťuje provoz portálu www.unibazar.sk, na kterém je možné provádět prodej zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 
/2.2/ "Objednatel" fyzická a / nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná na Stránce prostřednictvím portálu www.unibazar.sk uveřejnění jakéhokoli inzerátu na prodej jakéhokoliv zboží.
 
/2.3/ "Spotřebitel" je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
/2.4/ "Stránka" je webová stránka www.unibazar.sk, kterou provozuje Poskytovatel služby za účelem prodeje a koupě zboží třetími osobami.
 
/2.5/ "Zboží" je zboží, který je nabízen na Stránce.
 
/2.6/ "Cena" je cena za službu, která je uvedena v platném Ceníku nacházejícím se na webové stránce. Cena je konečná, nejsme plátci DPH.
 
/2.7/ "Objednávka" představuje návrh na uveřejnění inzerátu a zadání konkrétních údajů o prodávaném zboží na Stránce. Inzerát lze zveřejnit prostřednictvím inzertního formuláře zveřejněného na Stránce. Žádostí o uveřejnění inzerátu se rozumí vypsání údajů a kliknutí na tlačítko "ODESLAT" nacházející se na Stránce. Poskytovatel služby má právo inzerát bez udání důvodů neuveřejnit, resp. zveřejněn inzerát kdykoliv smazat.
 
/2.8/ "Smlouva" je Smlouva o zprostředkování podle ust. § 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku.
 
/2.9/ "Obchodní podmínky" - jsou tyto smluvní ustanovení dohodnuté mezi Poskytovatel služby a Objednatelem služby v tomto dokumentu. Objednatel služby v okamžiku odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od tohoto momentu. Objednatel služby odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí. Poskytovatel služby je oprávněn kdykoli měnit tyto Obchodní podmínky.
 
/2.10/ "Zájemce" je každá osoba, která projeví zájem o koupi inzerovaného zboží nebo služby.
 
 
Čl. III
Úvodní ustanovení
 
/3.1/ Poskytovatel služby provozuje Stránku, kde spojuje zájemce o prodej zboží se zájemci o koupi zboží. Poskytovatel služby neprodává zboží pod vlastním jménem ani nenese žádnou odpovědnost za prodej zboží. Stránka je inzertní stránkou. Ke vzniku smluvního vztahu mezi stranami a k ​​uzavření smlouvy dochází elektronicky - na dálku - odesláním Objednávky a to mezi Poskytovatelem služby a Objednatelem.
 
/3.2/ Předmětem smluvního vztahu mezi stranami je vykonání služby na dálku prostřednictvím Stránky, a to zveřejnění inzerátu. Zveřejnění inzerátů je bezplatné avšak doplňkové služby jsou zpoplatněny ve smyslu platného ceníku zveřejněného na Stránce.
 
/3.3/ Poskytovatel služby si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.


/3.4/ Poskytovatel služby neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů ani za prodlení Objednávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Objednatel při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil formulář nesprávně. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah inzerátů, kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nabízených výrobků a služeb na Stránce Objednavateli. Smluvní vztahy mezi Objednatelem a Spotřebitelem se řídí především obchodním zákoníkem.
 
/3.5/ Poskytovatel služby neodpovídá za škodu, která byla způsobena Objednavateli služby v důsledku toho, že tento zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Poskytovatel služby. Poskytovatel služby se nezavazuje k bezporuchovému a nepřetržitému provozování Stránky a neodpovídá za jakékoliv výpadky Stránky, za narušení Stránky viry. Provozovatel je oprávněn kdykoliv ukončit provozování Stránky.
 
/3.6/ Objednatel služby je povinen pravdivě a úplně vyplnit všechny požadované údaje a náležitosti.
 
 
Čl. IV
Cena a platební podmínky
 
/4.1/ Poskytovatel služby zveřejňuje inzeráty bezplatně.
 
/4.2/ Poskytovatel služby za úplatu poskytuje doplňkové služby ve smyslu platného ceníku jako např. zvýraznění inzerátů nebo označením TOP.
 
/4.3/ Platba je možná následujícími způsoby:
prostřednictvím SMS / PlatbaMobilom.sk /
prostřednictvím platební brány PayPall
prostřednictvím platební brány FONDY / fondy.eu /

/4.4/ Ceník za balíky kreditů je zveřejněn na stránce Nákup kreditů.

/4.5/ Každý nový registrovaný zákazník obdrží registrační bonus 90 kreditů.
 
/4.6/ Objednatel služby je povinen důkladně zkontrolovat provedení služby při vyhlášení, přičemž na den zveřejnění bude upozorněn e-mailem. V případě pokud je inzerát v rozporu s dobrými mravy nebo zákony ČR je Poskytovatel oprávněn ho smazat iv případě, pokud byla objednána a uhrazena doplňková služba. V takovém případě není povinen vrátit uhrazenou cenu za doplňkovou službu.
 
Čl. V
Zpracování osobních údajů
 
/5.1/ Strany se dohodly, že Objednatel v případě, že je fyzickou osobou - nepodnikatelem (spotřebitel), je povinen oznámit Poskytovateli služby své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, telefonický kontakt a mailovou adresu. V případě, že je Objednavatel fyzickou nebo právnickou osobou, podnikatelem, je povinen oznámit Poskytovateli služby své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, DIČ, pokud jej má přidělené, telefonický kontakt a mailovou adresu.
 
/5.2/ Objednatel zasláním objednávky Poskytovateli služby prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ"), aby Poskytovatel služby zpracovával a uchovával osobní údaje Objednatele, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti Poskytovatele služby a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Poskytovatel služby se zavazuje, že bude s osobními údaji Objednavatele zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Poskytovatel služby po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů Objednatele v souladu s ust. § 17 odst. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednatel odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Poskytovateli služby.
 
/5.3/ Objednatel má právo a možnost aktualizovat své osobní údaje na Stránce po přihlášení se.
 
/5.4/ Poskytovatel služby prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně na účel uvedený v těchto VOP.
 
/5.5/ Poskytovatel služby prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny v těchto VOP zvlášť a zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny, a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.
 
/5.6/ Poskytovatel služby prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Poskytovatel služby prohlašuje, že souhlas Objednatele si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené Poskytovateli služby.


/5.7/ Objednatel má právo na základě písemné žádosti od Poskytovatele služby vyžadovat ve smyslu ust. § 28 zejména:
- potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané, ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
a) identifikační údaje Poskytovatele služby a zástupce Poskytovatele služby pokud byl jmenován,
b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud Poskytovatel služby při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
c) účel zpracování osobních údajů,
d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ a
 - doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro Objednatele na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
a) poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud Poskytovatel služby získává osobní údaje Objednatele na základě souhlasu Objednatele podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud Objednatel povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona, Poskytovatel služby oznámí Objednavateli právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
b) třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
c) okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
d) formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
e) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,
 
/5.8/ Při vydání rozhodnutí podle bodu 12 tohoto článku těchto Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:
 1 / ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
 2 / ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 3 / opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 4 / likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 5 / likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
 6 / blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud Poskytovatel služby zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Objednatele.
 
/5.9/ Právo Objednatele podle předchozího bodu odst. 5 a 6 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana Objednatele nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.
 
/5.10/ Objednatel na základě bezplatné písemné žádosti má právo u Poskytovatele služby zamítat
 1 / zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
 2 / využívání titulu, jména, příjmení a adresy Objednatele pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
 3 / poskytování titulu, jména, příjmení a adresy Objednatele pro účely přímého marketingu.
 
/5.11/ Objednatel na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u Poskytovatele služby kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka Objednatele je oprávněná, Poskytovatel služby je povinen osobní údaje, jejichž zpracování Objednatel namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.


/5.12/ Objednatel na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u Poskytovatele služby kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí Poskytovatele služby, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Objednatel má právo žádat Poskytovatele služby o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž Poskytovatel služby je povinen žádosti Objednavatele vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění Poskytovatel služby informuje ve lhůtě podle bodu 19. Objednatel nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů Objednatele, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů Poskytovatel služby vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku Objednatele, nebo pokud Poskytovatel služby na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů Objednatele.
 
/5.13/ Pokud objednatel uplatní své právo
písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
osobně ústně do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis Objednatele; kopii zápisu je Poskytovatel služby povinen předat Objednateli,
u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat Poskytovateli služby bez zbytečného odkladu.
 
/5.14/ Objednatel při podezření, že jeho osobní údaje byly neoprávněně zpracovány, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
 
/5.15/ V případě, že Objednatel nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, svá práva může uplatnit prostřednictvím zákonného zástupce.
 
/5.16/ V případě smrti Objednatele, práva, které měl podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.
 
/5.17/ Žádost Objednatele vybaví Poskytovatel služby bezplatně, kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace Objednavateli, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 
/5.18/ Poskytovatel služby se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti písemně vyřídit žádost Objednatele.
 
/5.19/ Omezení práv Objednatele Poskytovatel služby bez zbytečného odkladu písemně oznámí Objednavateli a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.
 
Čl. VI.
Odpovědnost za škodu
 
/6.1/ Objednatel, jakož i každá jiná osoba (zejména zájemce o koupi na základě inzerátu) bere na vědomí, že Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za:
škody způsobené únikem nebo ztrátou dat nebo jejich poškozením; nebo
škody způsobené nesplněním kterékoliv podmínky a / nebo povinnosti Objednatelem služby stanovených Smlouvou nebo Obchodními podmínkami;
za nabourání nebo jakékoliv narušení informačního systému a techniky Poskytovatele služby třetími osobami, viry;
jakoukoli škodu způsobenou ztrátou jakýchkoliv dat;
škody způsobené neoprávněným nakládáním s osobními údaji Objednavatele třetí stranou, které byly ze strany Poskytovatele služby poskytnuty třetí osobě za účelem fakturace služeb poskytnutých třetí stranou, nebo které byly postoupeny třetí osobě za účelem vymáhání případné pohledávky vůči Objednavateli;
za obsah inzerátů, ať už slovní nebo i předmět prodeje.
 
/6.2/ Vylučuje se odpovědnost Poskytovatele služby za škodu v souvislosti s dodáním inzerovaného Zboží zájemci Objednatelem, jakož i případný nárok na ušlý zisk.
 
/6.3/ V případě nedodání zpoplatněné Služby z důvodů výlučného zavinění na straně Poskytovatele služby, Poskytovatel služby vrátí Objednavateli Cenu do 30 dní, v ostatních případech je cena za Službu nevratná.
 
/6.4/ V případě nedodání zpoplatněné Služby z důvodů výlučného zavinění na straně Objednatele, Poskytovatel služby nevrátí uhrazenou Cenu. V případě nedodání služby z jiných důvodů Poskytovatel služby vrátí Cenu do 30 dnů po odečtení nákladů Poskytovatele služby, které mu v souvislosti s vyřizováním Objednávky vznikly, minimálně však v částce 3.00, - EUR.


/6.5/ Poskytovatel služby vychází z údajů poskytnutých Objednatelem a tyto není povinen ověřovat. Objednatel odpovídá v plném rozsahu za správnost jím poskytnutých údajů a informací, v opačném případě je povinen uhradit náklady a škodu Poskytovateli služby i třetím osobám, které vznikly. Objednavatel přímo odpovídá za každou škodu, kterou způsobil Zájemci o koupi.
 

 

Čl. VII
Pravidla zveřejňování inzerátů


/7.1/ Pokud je obsahem Inzerce nabídka práce, pak musí obsahovat minimálně: název (obchodní jméno, jméno a příjmení) zaměstnavatele, předmět jeho činnosti, minimální požadavky na uchazeče a předmět práce. Na Internetové stránce je zakázáno inzerovat všeobecné inzeráty typu "Vydělejte hodně peněz, více informací emailem".


/7.2./ Jakýkoliv obsah přidán Uživatelem v rámci Inzerátu nesmí zejména (otevřeně nebo skrytě) propagovat, nabízet, resp. obsahovat:

násilí a otevřeně nebo skrytě podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry nebo náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině apod.,
válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské chování způsobem, který je jejich nevhodným zlehčování, omlouváním nebo schvalováním,
alkohol, alkoholismus, cigarety, kouření, omamné látky, jedy a prekurzory nebo jejich užívání či používání, nebo zlehčovat následky užívání jmenovaných látek,
erotický obsah, práci společnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí,
dětskou pornografii,
politickou stranu nebo hnutí nebo jejich zástupců,
konkrétní osoby,
zbraně a střelivo,
multilevel marketing a provizní systémy, e-mailing apod. výdělečné příležitosti, práci s poplatkem předem,
kopie, napodobeniny, padělky,
půjčky, úvěry a hypotéky,
léky, dietetické potraviny a výživové doplňky,
propagovat jakékoliv další produkty, jejichž reklama je zakázána nebo jakkoli omezena zákonem č. 147/2001 CFU o reklamě ve znění pozdějších předpisů nebo jiným obecně závazným právním předpisem,
a dále nesmí

opakovaně zveřejňovat Inzerci stejného zboží nebo zveřejňovat Inzerci na množství zboží převyšující 1 ks (pokud uživatel vloží dva stejné inzeráty, bude starší inzerát systémem označen jako duplicitní a vymaže se),
vkládat inzeráty do sekce, do které nejsou vzhledem ke svému obsahu určeno,
vkládat inzeráty budící dojem, že jejich zadavatelem je jiná osoba než Uživatel,
používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecnými zásadami slušnosti a etiky,
ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých, nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav,
uvádět nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace o třetí osobě,
vkládat viry, poškozená data, nebo jinak škodlivé, ničivé nebo destruktivní soubory,
obsahovat odkaz nebo jen adresu webové stránky, logo, nadměrné množství (více než 3) hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (v textu Inzerátu, přes obrázek apod.), orámování obrázků.
/7.3./ Provozovatel může Uživatelem umožnit v rámci Inzerátů přidávat i jiný obsah jako text, zejména fotografie a videozáznamy. Musí se jednat o takové fotografie a videozáznamy, které vytvořil přímo Uživatel a které souvisejí s inzerátem.

/7.4./ Uživatel může přidávat a mazat (pomocí kontrolního hesla u inzerátu) Inzeráty po registrovaní a přihlášení se do systému Stránky. Uživatel je oprávněn přidávat pouze takové Inzeráty, jejichž obsah se vztahuje výlučně na zboží nebo službu, ve vztahu ke kterému jsou přidány.


Čl. VIII
reklamační řád

 

/8.1/ Poskytovatel služby neposkytuje Zájemcem žádnou záruku ve vztahu ke Zboží a službám předáváním prostřednictvím Stránky. Objednatel není oprávněn reklamovat Službu poskytnutou bezplatně. Reklamovat lze pouze zpoplatněnou službu.

 

/8.2/ Podmínky záruk a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními platných zákonných norem České republiky (občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb., Ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 102/2014 Sb

 

/8.3/ Objednatel je povinen zpoplatněnou Službu obsahující vadu bez zbytečného odkladu reklamovat u Poskytovatele služby, a to tak, že odešle e-mailovou zprávu na adresu Poskytovatele služby s uvedeným vad a jejich popisem. Objednatel je povinen zprávu označit Názvem "REKLAMACE".

 

/8.4/ Zpráva s reklamací musí obsahovat následující:

podrobný popis vady,
potvrzení o úhradě za Službu,
kontaktní údaje Objednatele.
 

/8.5/ Objednatel je povinen podat zprávu Poskytovatel služby o vadách Služby bez zbytečného odkladu poté, co

a) Objednatel vady zjistil,
b) Objednatel při vynaložení odborné péče měl vady zjistit nebo
c) vady mohly zjistit později při vynaložení odborné péče,
nejpozději však do 24 měsíců od doby dodání Služby.

 

/8.6/ Pokud vada nebyla včas oznámena, Objednatel nemá nároky z vady Služby.

 

/8.7./ Objednatel není oprávněn požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti Služby, na který se zleva vztahuje.

 

/8.8/ Zvláštní podmínky reklamace zboží osobami, které jsou spotřebiteli:

 

Poskytovatel služby je povinen sepsat o vymknutí vady reklamační protokol, který obsahuje zejména kdo, kdy a kde vytkl vadu Služby, její popis a způsob vyřízení. Reklamace je uplatněna dnem úplného a řádného sepsání protokolu o reklamaci a doložením všech příslušných dokladů. Všechny doklady se sepisují za pomoci elektronických prostředků. Pokud Objednatel nepředloží doklad o koupi reklamované služby Poskytovatel služby je oprávněn sepsat protokol o reklamaci, ovšem upozorní Objednavatele, že reklamační řízení nezačne, dokud nebudou splněny formální náležitosti reklamace. K odstranění formálních nedostatků určí Poskytovatel služby lhůtu, která nesmí být kratší než tři dny. Pokud Objednatel neodstraní vytčené nedostatky reklamace, Poskytovatel služby reklamační řízení zastaví.

 

Poskytovatel služby o reklamaci rozhodne tak, že:

- reklamaci vyhoví a vadu odstraní / opravou, slevou ap./,
- reklamaci zamítne a uvědomí Objednatele o způsobu vyřízení reklamace,
- přičemž každý způsob vyřízení reklamace se zaznamená do reklamačního protokolu.

Čl. IX
Společná a závěrečná ustanovení

 

/9.1/ Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti prohlášením, jsou přijaty na dobu neurčitou.

 

/9.2/ Součástí smlouvy jsou i Obchodní podmínky a reklamační řád ve znění platném k datu uzavření Smlouvy.

 

/9.3/ V případě vzniku sporů mezi smluvními stranami ze smluvního vztahu založeného Stránkou je na jejich řešení příslušný soud České republiky.

 

/9.4/ Písemnosti zaslané Poskytovatelem služby Objednavateli se doručují hlavně e-mailem. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 3 dnů ode dne jejího odeslání na e-mail a to bez ohledu na skutečnost zda se o ní Objednatel dozvěděl.

 

/9.5/ Tyto VOP může Poskytovatel služby měnit pouze tak, že je zveřejní na viditelném místě prodejního místa nebo na Stránce. Vztahy, které vznikly před změnou VOP, se řídí dosavadními VOP, ledaže by se strany dohodly na platnosti změněných VOP.

 

V Trenčíně dne 28.12. 2019